Przebieg ekshumacji zwłok

Skomentuj
Spread the love

Zdarzają się sytuacje, kiedy pogrzebane ciało człowieka należy wydobyć z ziemi. Mówimy wtedy o ekshumacji. Jak przebiega ten proces?

Czym jest ekshumacja i kiedy się ją przeprowadza?

Ekshumacja to zgodne z prawem wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca ich pogrzebania. Ekshumacja może być przeprowadzona w celu przeprowadzenia dochodzenia sądowego lub lekarskiego, mającego ustalić lub potwierdzić przyczyną zgonu, a także w przypadku gdy konieczne jest przeniesienia zwłok do innego grobu – np. przeniesienie ciała osoby zmarłej za granicą do miejsca, w którym się narodziła. Przebieg każdej ekshumacji zwłok powinien być zgodny z zasadami opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Formalności związane z ekshumacją

Ekshumacja zwłok zazwyczaj przeprowadzana jest z polecenia rodziny zmarłego, która chce przenieść jego zwłoki w inne miejsce, np. do miasta rodzinnego. Zanim możliwe będzie wydobycie zwłok z ziemi konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. W pierwszym kroku należy zwrócić się do administracji cmentarza, na który chcemy przenieść ciało naszego bliskiego i ustalić szczegóły ponownego pochówku. Później musimy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ekshumacje przeprowadzane w są w okresie od 16 października do 15 kwietnia i tylko w wyjątkowych okolicznościach właściwy inspektor sanitarny może wydać zgodę na przeprowadzenie tej operacji w innym terminie. Posiadając zgodę możemy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, który przeprowadzi ekshumację. Należy pamiętać, że tylko niektóre zakłady pogrzebowego posiadają uprawnienia do świadczenia takich usług – jednym z nich jest działający na terenie Wrocławia Zakład Pogrzebowy Witwicka. Kolejny krok to uzyskanie zgody administracja cmentarza, na którym była do tej pory pochowana była dana osoba. Ostatnie etapy procedury to poinformowanie administracji nowego cmentarza o terminie ekshumacji oraz dostarczenie jej karty zgonu. Po tym wszystkim można przystąpić do właściwej ekshumacji.

Jak wygląda ekshumacja?

W zależności od tego, ile czasu upłynęło od momentu pochówku, ekshumacja może być przeprowadzana na dwa sposoby:

  • W przypadku, gdy od pogrzebu minęło mniej niż 10 lat, ciało zostaje wraz z trumną wydobyte z ziemi i umieszczone w specjalnej skrzyni transportowej. Po przywiezieniu na nowy cmentarz trumna zostaje wyjęta ze skrzyni i umieszczona w świeżym grobie.
  • Po upływie 10 lat od pochówku, ciało wraz z resztkami trumny zostaje umieszczone w nowej trumnie i w niej złożone w nowym grobie

Ta różnica w procedurze spowodowana jest tym, że ciało z biegiem lat ulega mineralizacji, czyli rozkładowi. Po pewnym czasie przeniesienie całej trumny staje się po prostu niemożliwe.

Leave a Reply

*